《การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว》 《ข้อตกลงของผู้ใช้》

《นโยบายความเป็นส่วนตัว》

นโยบายพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล

ผ่านการสำรวจการตลาดViewfruitไทยสถิติการรับรู้หรือสถานการณ์จริงของผู้บริโภค (ผู้สำรวจ)เป็นข้อมูลให้กับบริษัทหรือองค์กร ฯลฯ และทำผลงานเพื่อสังคม
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สำรวจ เราให้สอดคล้องกับมาตรฐานดำเนินการระหว่าง《ICC / ESOMAR หลักสูตรนานาชาติ》ของอุตสาหกรรมการวิจัยการตลาดการตลาดบริษัทเราจากมุมมองของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้วิจัย ที่นี่บริษัทเรากำหนด《นโยบายความเป็นส่วนตัว》 และประกาศจะดำเนินนโยบายนี้ ตลอดไป

1.รวบรวม (ได้รับ)ใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
บริษัทเราจะจัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนใช้วิธีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการรวบรวม (ได้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความยินยอมจากนักวิจัยก่อน และเพียงแค่ใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นของวัตถุประสงค์ หากเหนือกว่าขอบเขตที่จำเป็น ต้องได้รับความยินยอมจากนักวิจัยก่อน หากต้องกันเสนอข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม บริษัทเราจะต้องรับความยินยอมจากนักวิจัยก่อนเช่นกัน
นอกจากนี้ ภายในขอบเขตที่จำเป็นของวัตถุประสงค์ บริษัทเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยสภาพที่ล่าสุดและถูกต้อง

2.การรักษาความปลอดภัยของการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์นี้ ใช้มาตรการการป้องกันที่ครอบคลุมที่ได้จัดระเบียบที่มนุษย์สร้างขึ้น ในกลไก และ เทคนิค เพื่อป้องกันการเข้าชมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายและการสูญเสียการทำลาย การรั่วไหล หรือการแก้ไข ฯลฯ

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดที่สอดคล้อง
เมื่อที่รใช้งานทางธุรกิจของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆอย่างเคร่งครัดก่อน ค่อยดำเนินงาน

4.หลักการพื้นฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดที่สอดคล้อง
เมื่อที่รใช้งานทางธุรกิจของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆอย่างเคร่งครัดก่อน ค่อยดำเนินงาน

5.ความเห็นและการสอดคล้องกับข้อร้องเรียน
เว็บไซต์นี้จัดตั้งหน้าต่างขึ้นสำหรับคำปรึกษาการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อร้องเรียน ทำให้เว็บไซต์นี้สามารถตอบสนองคำปรึกษาและข้อร้องเรียนของท่านได้อย่างรวดเร็ว

พนักงานทุกคนของเว็บไซต์นี้จะตอบสนองหลักการพื้นฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดเวลา และพนักงานทุกคนที่รับผิดชอบด้านธุรกิจ จะดำเนินการหลักสูตรสามัญของธุรกิจอย่างละเอียดและพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยบนพื้นฐานที่เข้าใจประเด็นสำคัญและเจตนาของธุรกิจนั้น
Viewfruitไทย(ดังต่อไปนี้เรียกว่า"บริษัทเรา")ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และทำตามนโยบายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การที่ให้บริการลูกค้าหรือการค้าขายที่มีคุณภาพสูงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในกลยุทธ์ขององค์กรของบริษัท

เพื่อเพิ่มเติมเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทเรากำหนดหลักการพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงพนักงานและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการรับรู้ของความปลอดภัยของข้อมูล พยายามที่จะรักษาและสร้างระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ด้วยพื้นฐานที่ดำเนินการตามหลักการนี้

ภาคผนวก: โพรโทคอพื้นฐานของผู้ใช้

1. สำหรับ Viewfruitไทย(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“เว็บไซด์นี้”)หรือการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต การสำรวจทางโทรศัพท์ การสำรวจทั่วโลกและบริการการสำรวจอื่น ๆ(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“บริการนี้”)ที่นิติบุคคลที่ร่วมมือกับเว็บไซด์นี้ทำให้กับผู้ที่ต้องการตอบแบบสอบถาม(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“ลูกค้า”)ข้อตกลงนี้ได้กำหนดว่าผู้ทำการวิจัย(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“นักวิจัย”)ที่ได้รับความยินยอมเห็นชอบในการลงทะเบียนเว็บไซต์นี้เป็นความสัมพันธ์ตามสัญญากับเว็บไซด่นี้
2. เว็บไซต์นี้ให้บริการนี้กับลูกค้า เนื้อหาการบริการคือ เว็บไซต์พิเศษที่เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“เว็บนี้”)ที่นิติบุคคลร่วมมือดำเนินการและจัดขึ้นมาสำหรับการทำแบบสอบถาม นักวิจัยตอบแบบสอบถาม แล้วเว็บไซต์นี้จะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบ นอกจากนี้ตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจต่างๆ บริการนี้จะส่งแบบสอบถามไปยังผู้สำรวจที่เหมาะสม และไม่รับประกันที่จะส่องแบบสอบถามไปยังนักวิจัยทั้งหมด
3. วัตถุประสงค์ของการบริการนี้คือ ถือจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามของเว็บไซต์นี้เป็นเกณฑ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากผู้สำรวจที่เหมาะสม โดยไม่ได้มอบสิทธิการตอบแบบสอบถามให้นักวิจัยทุกคนในเว็บไซต์นี้
4. บริการนี้ให้กับเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ(ถึงแม้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากเข้าชมไซต์นี้จากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว หรือในกรณีที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ จะถือว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับกรณีดังต่อไปนี้)ไม่มีสิทธิ์เหมือนกับนักวิจัย รวมทั้งสิทธิ์ที่จะได้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยอ นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ยังมีสิทธิ์ที่จะจำกัดพฤติกรรมของนักวิจัยหรือผู้ที่อยากลงทะเบียนเป็นนักวิจัย เข้าชมไซต์นี้จากต่างประเทศ
5. นอกจากข้อตกลงนี้ บทบัญญัติที่เว็บไซต์นี้แจ้งให้นักวิจัยที่เหมาะสมทราบ หลังที่พัฒนา เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ นักวิจัยควรจะปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆที่รวมข้อตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้ เงื่อนไขวิจัยต่างๆที่ส่งอีเมลไปยังนักวิจัย หรือแจ้งให้ทราบในเนื้อหาแบบสอบถาม ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติ
6. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เว็บนี้สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ที่แก้ไขเสร็จ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเว็บนี้ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ต บทบัญญัติอื่นๆก็มีผลบังคับใช้ในวันก่อนวันที่แจ้งนักวิจัย และวันที่เว็บนี้ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ต
7. ในบทบัญญัติต่างๆที่ถูกกำหนดต่างหากในเว็บไซต์นี้ หากมีบทบัญญัติที่แตกต่างกับข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้มีผลเหนือกว่า

การกำหนดและการปรับปรุง :กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012


《ข้อตกลงการใช้บริการ》


ข้อที่1หลักทั่วไปของการบริการสมาชิก

1. สำหรับ Viewfruitไทย(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“เว็บไซด์นี้”)หรือการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต การสำรวจทางโทรศัพท์ การสำรวจทั่วโลกและบริการการสำรวจอื่น ๆ(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“บริการนี้”)ที่นิติบุคคลที่ร่วมมือกับเว็บไซด์นี้ทำให้กับผู้ที่ต้องการตอบแบบสอบถาม(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“ลูกค้า”)ข้อตกลงนี้ได้กำหนดว่าผู้ทำการวิจัย(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“นักวิจัย”)ที่ได้รับความยินยอมเห็นชอบในการลงทะเบียนเว็บไซต์นี้เป็นความสัมพันธ์ตามสัญญากับเว็บไซด่นี้
2. เว็บไซต์นี้ให้บริการนี้กับลูกค้า เนื้อหาการบริการคือ เว็บไซต์พิเศษที่เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“เว็บนี้”)ที่นิติบุคคลร่วมมือดำเนินการและจัดขึ้นมาสำหรับการทำแบบสอบถาม นักวิจัยตอบแบบสอบถาม แล้วเว็บไซต์นี้จะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบ นอกจากนี้ตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจต่างๆ บริการนี้จะส่งแบบสอบถามไปยังผู้สำรวจที่เหมาะสม และไม่รับประกันที่จะส่องแบบสอบถามไปยังนักวิจัยทั้งหมด
3. วัตถุประสงค์ของการบริการนี้คือ ถือจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามของเว็บไซต์นี้เป็นเกณฑ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากผู้สำรวจที่เหมาะสม โดยไม่ได้มอบสิทธิการตอบแบบสอบถามให้นักวิจัยทุกคนในเว็บไซต์นี้
4. บริการนี้ให้กับเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย(ถึงแม้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากเข้าชมไซต์นี้จากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว หรือในกรณีที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างประเทศจะถือว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับกรณีดังต่อไปนี้)ไม่มีสิทธิ์เหมือนกับนักวิจัยรวมทั้งสิทธิ์ที่จะได้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัย นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ยังมีสิทธิ์ที่จะจำกัดพฤติกรรมของนักวิจัยหรือผู้ที่อยากลงทะเบียนเป็นนักวิจัยเข้าชมไซต์นี้จากต่างประเทศ
5. นอกจากข้อตกลงนี้บทบัญญัติที่เว็บไซต์นี้แจ้งให้นักวิจัยที่เหมาะสมทราบ หลังที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ นักวิจัยควรจะปฏิบัติตามบทบัญญัติต่องๆที่รวมข้อตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้เงื่อนไขวิจัยต่างๆที่ส่งอีเมลไปยังนักวิจัย หรือแจ้งให้ทราบในเนื้อหาแบบสอบถาม ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติ
6. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เว็บนี้สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ที่แก้ไขเสร็จ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตอนที่เว็บนี้ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ตบทบัญญัติอื่นๆก็มีผลบังคับใช้ในวันก่อนวันที่แจ้งนักวิจัย และวันที่เว็บนี้ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ต
7. ในบทบัญญัติต่างๆที่ถูกกำหนดต่างหากในเว็บไซต์นี้ หากมีบทบัญญัติที่แตกต่างกับข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้มีผลเหนือกว่า
8. หลังจากบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนเป็นนักวิจัยทำขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จ และเมื่อเว็บไซต์นี้ได้อนุมัติการลงทะเบียนเว็บไซต์ของนักวิจัย ถือว่า นักวิจัยยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ และจะถูกนำไปใช้กับนักวิจัยได้

ข้อที่2สิทธิ์ติดตามผู้ตรวจสอบ

1. ความหมายนักวิจัยคือ:บุคคลที่ทำขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จ และได้รับอนุมัติการลงทะเบียนของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ หากบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนเป็นนักวิจัยพบกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ จะไม่สามารถลงทะเบียนเป็นนักวิจัได้
a.มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
b.อาศัยอยู่นอกประเทศไทย
c.ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกันกับนักวิจัยที่มีอยู่
d.บุคคลหรือครอบครัวที่ประกอบอาชีพในองค์กรที่ให้บริการเดียวกันกับบริการนี้
2. เมื่อนักวิจัยไม่เหมาะสำหรับการอนุมัติให้เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ถึงแม้ผู้นี้ทำขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเสร็จ หรือได้รับอนุมัติจากเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ก็ยังยกเลิกสิทธิ์จากการลงทะเบียนเป็นผู้ติดนักวิจัยหรือที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย

ข้อที่3วิธีการลงทะเบียนของนักวิจัย

1. เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนนักวิจัยควรจะลงทะเบียนด้วยตนเอง ห้ามใช้ตัวแทน
2. หลังที่ท่านยอมรับข้อตกลงนี้ และกรอกข้อมูลจำเป็นที่ "แบบฟอร์มลงทะเบียนของนักวิจัยใหม่"เสร็จ ท่านก็สมัครเป็นนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์นี้จะแจก ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านให้แก่นักวิจัยที่ได้อนุมัติจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะรับบริการการวิจัย
3. เมื่อที่สมัครเป็นนักวิจัยทุกรายการที่เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนนักวิจัยห้ามมีการประกาศใด ๆ ที่เป็นเท็จ
4. ห้ามนักวิจัยมีมากกว่าหนึ่งชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน

ข้อที่4 การควบคุมชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน

1. หลังที่นักวิจัยลงทะเบียนเสร็จ เมื่อที่ตอบแบบสอบถามที่เว็บไซต์นี้ ควรใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่เว็บไซต์นี้เคยแจกให้
2. นักวิจัยรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการควบคุมและการใช้ของชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่เว็บไซต์นี้แจกให้
3. ห้ามนักวิจัยโอนให้ยืมเปลี่ยนแปลงในนาม ขายหรือวิธี อื่น ๆ ให้งชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านแก่บุคคลที่สาม
4. ในกรณีที่ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของนักวิจัยโดนขโมยและเกิดความเสียหาย เพราะความประมาทของนักวิจัยเอง ไม่ว่าเพราะเหตุผลอะไรก็ตาม เว็บไซด์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

ข้อที่5ข้อมูลการลงทะเบียนของนักวิจัย

1. เกี่ยวกับชื่อ / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่มีอยู่ในข้อมูลการลงทะเบียนของนักวิจัยเว็บไซต์นี้จะดำเนินการตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่กำหนดต่างหาก นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยมีวัตถุประสงค์ในบทบัญญัติดังต่อไปนี้นอกจากนี้ หาก เว็บไซต์นี้จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยไม่มีวัตถุประสงค์ในบทบัญญัติดังต่อไปนี้เว็บไซต์ควรได้รับความยินยอมจากนักวิจัยก่อน
a.การดำเนินการหรือการดำเนินงานของบริการนี้
b. ส่งสิ่งที่เกี่ยวกับบริการนี้ เช่น ค่าตอบแทนของขวัญตัวอย่างการสำรวจ เป็นต้น
c.การตอบสนองและการสนับสนุนการสอบถามข้อมูลจากนักวิจัย เช่น โทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นต้น
d.ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวทางธุรกิจอื่น ๆ
2. นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยที่เห็นได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติจากนักวิจัย เว็บไซต์นี้ก็อาจแสดงข้อมูลงทะเบียนของนักวิจัยต่อบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยที่เห็นได้ หากจะเปิดเผยหรือแสดงกับบุคคลที่สามเว็บไซต์นี้ควรได้รับความยินยอมจากนักวิจัย
3. แม้จะมีบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ถึงไม่ได้รับความยินยอมของนักวิจัย,เว็บไซต์นี้ยังสามารถให้สิทธิ์ซัพพลายเออร์ที่มอบความไว้วางใจที่ถูกเลือกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยนอกจากนี้เว็บไซต์นี้ก็เซ็นสัญญารักษาความลับกับซัพพลายเออร์ และทำให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นความลับในขณะเดียวกัน เมื่อซัพพลายเออร์ใช้ข้อมูลนี้ซัพพลายเออร์ก็ต้องทำตามเนื้อหาของข้อตกลงนี้ด้วย
a. ส่งสิ่งที่เกี่ยวกับบริการนี้ เช่น ค่าตอบแทนของขวัญตัวอย่างการสำรวจ เป็นต้น
b.การตอบสนองและการสนับสนุนการสอบถามข้อมูลจากนักวิจัย เช่น โทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นต้น
c. การดำเนินการหรือการดำเนินงานของการสำรวจทางโทรศัพท์การสำรวจทั่วโลก หรือการสัมภาษณ์ในรูปแบบกลุ่ม
d. ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวทางธุรกิจอื่น ๆ
4. ในเมื่อที่นักวิจัยจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลการลงทะเบียนอื่นๆนักวิจัยควรดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์นี้กำหนดไว้ทันที
5. เมื่อที่เว็บไซต์นี้คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เว็บไซต์นี้จะใช้วิธีทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์หรือวิธีการอื่นเพื่อได้รับการยอมรับเนื้อหาดังนี้จากนักวิจัย: ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นตัวตอนนักวิจัย ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รายละเอียดเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตอบ
6. หลังจากลงทะเบียนเสร็จ นักวิจัยต้องปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในระยะเวลาที่ระบุไว้ เพื่อดำเนินการตามการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนเป็นประจำของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้หากในช่วงเวลานั้นไม่ได้ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล คะแนนที่เว็บไซต์นี้เคยแจกให้จะไม่มีผลต่อไป

ข้อที่6 พฤติกรรมที่นักวิจัยไม่ควรทำ

1. นักวิจัยจะต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้หรือมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมต่อไปนี้
a.การกระทำอันขัดต่อศีลธรรมของสาธารณชน
b.พฤติกรรมในการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
c.พฤติกรรมที่ละเมิดเว็บไซต์นี้ นักวิจัยอื่นๆหรือลิขสิทธิ์สิทธิภาพความเป็นส่วนตัวและ คุณสมบัติของบุคคลที่สามฯลฯ
d. พฤติกรรมที่หมิ่นประมาทและใส่ร้ายเว็บไซต์นี้นักวิจัยอื่นๆหรือบุคคลที่สาม
e. พฤติกรรมที่ทำให้เว็บไซต์นี้นักวิจัยอื่นๆหรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย
f.พฤติกรรมที่รบกวนการดำเนินงานของบริการนี้
g.พฤติกรรมที่ลงทะเบียนและตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลเท็จหรือข้อมูลขัดกับความเป็นจริง
h.พฤติกรรมการขายหรือมีลักษณะที่จะกระทำพฤติกรรมการขายในบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์นี้
i.พฤติกรรมที่ลงทะเบียนซ้ำด้วยตนเอง หรือพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นพฤติกรรมมิชอบที่จะลงทะเบียน
j. พฤติกรรมที่ใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านโดยผิดกฎหมาย
k. พฤติกรรมที่ตอบแบบสอบถามโดยผิดกฎหมาย
l.พฤติกรรมที่ละเมิดหน้าที่การรักษาความลับของบทบัญญัติที่ข้อที่ 7
m. พฤติกรรมอื่นๆที่เว็บไซต์นี้คิดว่าไม่เหมาะสม

ข้อที่7การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัว

1. เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสาระสำคัญหรือเนื้อหาที่ได้จากการทำแบบสอบถามโดยไม่คำนึงถึงนักวิจัยที่จะตอบแบบสอบถามนั้นหรือเปล่า นักวิจัยควรจะมีหน้าที่การรักษาความลับ และจะไม่นำเสนอให้กับบุคคลที่สามหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม
2. ความหมายหน้าที่รักษาความลับของรายการข้างบนคือ ภาระหน้าที่รักษาความลับรวมถึงไม่จำกัดเฉพาะเพียงการนำเสนอหรือการรั่วไหลของเนื้อหาคำถามของแบบสอบถาม หรือข้อมูลที่ได้จากทางอื่น และข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพข้อมูลข้อมูลวิดีโอหรือข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้ และคำตอบสำหรับแบบสอบถาม โดยวิธีใดๆหรือวิธีการใด จะเอาข้อมูลข้างต้นไปใช้หรือสวิตช์ไม่ได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถาม
3. เกี่ยวกับภาระหน้าที่รักษาความลับของนักวิจัยสำหรับบทบัญญัตินี้ หลังจากขั้นตอนการถอนสถานภาพสมาชิกของข้อที่11 หรือยกเลิกสิทธิ์นักวิจัยของข้อที่12ภาระหน้าที่นี้ยังมีประสิทธิภาพเสมอ

ข้อที่8การส่งและรับอีเมล์

1. หากนักวิจัยจะส่งและรับอีเมล์กับเว็บไซต์นี้ อีเมล์นี้ควรตรงกันกับอีเมล์ที่ลงทะเบียน
2. หากเพราะเหตุที่นักวิจัยส่งและรับอีเมล์กับเว็บไซต์นี้ด้วยอีเมล์ที่ไม่ตรงกันกับอีเมล์ที่ลงทะเบียนและประสบความสูญเสียหรือความเสียหายเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ
3. เมื่อตอบอีเมล์ของเว็บไซต์นักวิจัยควรตอบตามวิธีที่เว็บไซต์ระบุไว้
4. หากเพราะเหตุที่นักวิจัยไม่ตอบอีเมล์ตามวิธีที่เว็บไซต์ระบุไว้ และประสบความสูญเสียหรือความเสียหายเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ
5. เกี่ยวกับนื้อหาอีเมล์ที่นักวิจัยส่งออกเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ
6. หากเพราะเหตุที่เกิดความล่าช้าหรือไม่สำเร็จของอีเมล์ที่เว็บไซต์นี้ส่งให้นักวิจัย หรืออีเมลที่นักวิจัยส่งให้เว็บไซต์ และประสบความสูญเสียหรือความเสียหายเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ
7. หากอีเมล์ที่เว็บไซต์นี้ส่งให้นักวิจัยไม่สำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง เว็บไซต์นี้จะมีสิทธิ์ที่หยุดการส่งอีเมล์ชั่วคราว หรือยกเลิกคุณสมบัติของนักวิจัย
8. เกี่ยวกับเนื้อหาอีเมล์ที่เว็บไซต์นี้ส่งให้นักวิจัยเป็นพิเศษ ควรพิจารณาเป็นเนื้อหาเฉพาะสำหรับนักวิจัย ยกเว้นที่เว็บไซต์นี้ได้ระบุไว้ นักวิจัยจะต้องไม่ส่งต่อให้บุคคลที่สามนอกจากเว็บไซต์นี้และนักวิจัยเอง และจะต้องไม่เปิดเผยเนื้อหากับผู้อื่นๆ

ข้อที่9รางวัลจากการสำรวจ

1. รางวัลที่ตอบแบบสอบถามเว็บไซต์นี้อาจจะมีค่าตอบแทน หรือคะแนนที่เว็บไซต์นี้กำหนดไว้ที่แลกเป็นของขวัญได้ หรือให้ของขวัญโดยการจับสลาก
2. เกี่ยวกับประเภทของรางวัลวิธีการให้ และเวลาให้ ที่ข้อ1 กำหนดไว้ เว็บไซต์นี้จะกำหนดต่างหากตามแบบสอบถามต่างๆ
3. หากนักวิจัยที่ถือคะแนนที่แลกเป็นของขวัญได้จะถอนสถานภาพสมาชิกออกตามข้อที่11 นอกจากเว็บไซต์นี้จะชำระบัญชีตามบทบัญญัติเฉพาะ เมื่อถอนสถานภาพสมาชิกสำเร็จก็จะหมดสมาชิกภาพนอกจากนี้ตามบทบัญญัติของข้อที่12 เมื่อที่นักวิจัยถูกยกเลิกสิทธิ์การสำรวจ นักวิจัยผู้นี้ก็จะสูญเสียสิทธิ์การสำรวจ และคะแนนที่ได้ก็จะได้รับการตรวจสอบให้ถูกตัดสิทธิ์จากจุดสํารวจการมีสิทธิ์รับการตรวจสอบแล้วความล้มเหลวทั้งหมดให้หมดประสิทธิภาพด้วย
4. การจับสลากของขวัญและอย่างอื่นๆจะดำเนินตามวิธีที่เว็บไซต์นี้กำหนดต่างหาก การคำนวณของคะแนนจะดำเนินตามวิธีที่เว็บไซต์นี้กำหนดต่างหาก
5. คะแนนใช้ได้โฉพาะสำหรับนักวิจัยที่ได้มาเท่านั้นจะไม่ถูกโอนหรือขายไปยังบุคคลที่สาม และจะไม่คำนวณโดยรวมคะแนนของหลายรายชื่อเข้าสู่ระบบ
6. เกี่ยวกับที่อยู่ที่ส่งของขวัญจากการจับสลากหรือการแลกเปลี่ยนคะแนน จะส่งไปให้ที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นนักวิจัยของเว็บไซต์นี้ หากของขวัญไม่ได้ถูกส่งไปที่อยู่ถูก เพราะความผิดของข้อมูลการลงทะเบียนเว็บไซด์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆและจะไม่ส่งอีกครั้งนอกจากนี้ สำหรับกรณีแบบนี้ คะแนนที่แลกเปลี่ยนของขวัญก็จะไม่มีผล
7. ภายใน 60 วันหลังจากที่นักวิจัยได้รับการแจ้งว่าของขวัญถูกส่งออก และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้รับของขวัญ นักวิจัยสามารถติดต่อเว็บไซต์นี้ ภายใน 120 วันหลังที่ได้รับการแจ้ง หากนักวิจัยยังไม่ได้รับของขวัญ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลการลงทะเบียนของนักวิจัยถูกต้องหรือไม่ เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ
8. ถ้าสมาชิกกรอกข้อมูลลงทะเบีบนผิดและทำให้การโอนเงินไม่ได้สำเร็จ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ข้อที่10เจ้าของสิทธิ์

1. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดของข้อมูลทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้ส่งให้นักวิจัย เป็นของเว็บไซต์นี้หรือนักธุรกิจอื่น ๆ การให้ของข้อมูลไม่ได้หมายถึงการมอบสิทธิ์นั้น นักวิจัยไม่มีสิทธิ์ที่ใช้ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์นี้
2. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดของข้อมูลทั้งหมด(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า"ข้อมูลที่ตอบ") ที่นักวิจัยตอบในแบบสอบถามของเว็บไซต์นี้ นักวิจัยควรโอนไปยังเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์นี้สามารถเลือกและแก้ไขข้อมูลนั้นอย่างอิสระนอกจากนี้ นักวิจัยจะต้องไม่ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับสิทธิทางจริยธรรมของผู้เขียนจากเว็บไซต์นี้
3. เว็บไซต์นี้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเว็บไซต์นี้ สามารถใช้ข้อมูลที่ตอบได้ หรือแม้กระทั่งไม่ได้รับอนุญาตจากนักวิจัยเว็บไซต์นี้สามารถแสดงหรือเสนอข้อมูลที่ตอบให้แก่บุคคลที่สาม

ข้อที่11 ถอนสภาพสมาชิก

1. เมื่อที่นักวิจัยจะถอนสภาพสมาชิก ควรทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์นี้กำหนดไว้ก่อน หลังที่นักวิจัยถอนสภาพสมาชิกเสร็จ เว็บไซต์นี้จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการแจกเงินรางวัล ของขวัญ และข้อมูลต่างๆตอนที่นักวิจัยลงทะเบียนในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น เว็บไซต์นี้จะลบข้อมูลทั้งหมดนั้นจากฐานข้อมูล
2. หลังที่ถอนสภาพสมาชิกเสร็จนักวิจัยจะสูญเสียคะแนนทั้งหมดขณะที่ถอนสภาพสมาชิก และสูญเสียสิทธิ์ทั้งหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และนักวิจัยจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆกับเว็บไซต์นี้

ข้อที่12 การระงับ/ ยกเลิกคุณสมบัติของผู้ช่วยนักวิจัย

1. หากนักวิจัยมีพฤติกรรมต่อไปนี้ แม้ไม่ได้รับความยินยอมจากนักวิจัยเว็บไซต์นี้ก็สามารถยกเลิก/ ระงับคุณสมบัตินักวิจัยชั่วคราว
a.กรณีที่มีพฤติกรรมละเมิดกับข้อที่ 6
b. นอกจากข้อดังกล่าว กรณีที่ละเมิดกับข้อตกลงนี้หรือบทบัญญัติต่างๆของเว็บไซต์นี้
c. กรณีที่เว็บไซต์นี้พิพากษาว่าเป็นพฤติกรรมที่มีข้อผิดพลาดและขัดแย้งกัน ลงทะเบียนซ้ำ ไม่ลงทะเบียนด้วยตนเอง และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมดังกล่าว
d.กรณีอื่นๆ เช่น เว็บไซต์นี้พิพากษาว่า การยกเลิก/ ระงับคุณสมบัตินักวิจัยชั่วคราว เป็นวิธีที่เหมาะสม
2. เมื่อที่เว็บไซต์นี้หยุดส่งแบบสอบถาม หรือยกเลิก/ ระงับคุณสมบัตินักวิจัยชั่วคราว เว็บไซต์นี้สามารถยกเลิก/ ระงับสิทธิ์ทั้งหมดของนักวิจัยที่เกี่ยวกับบริการนี้ชั่วคราว ในกรณีนี้ เว็บไซต์นี้ไม่มีหน้าที่ใด ๆที่ต้องแจ้งนักวิจัยเรื่องการหยุดส่งแบบสอบถาม หรือการยกเลิก/ ระงับคุณสมบัตินักวิจัยชั่วคราว และก็ไม่มีหน้าที่ใด ๆที่จะอธิบายเหตุผลกับมาตรการนั้น นักวิจัยควรทราบข้อนี้ล่วงหน้า
3. เมื่อมีการยกเลิกคุณสมบัติของนักวิจัยเว็บไซต์นี้จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวของนักวิจัย คะแนนที่ได้แจกให้นักวิจัย และข้อมูลการลงทะเบียนของนักวิจัย
ข้

อที่13 ความรับผิดชอบ

1. ในบริการนี้ เมื่อมอบแบบสอบถามให้นักวิจัยด้วยการลองทำตามตัวอย่าง หรือการใช้ของตัวอย่างนักวิจัยควรใช้ตัวอย่างตามวิธีการและเวลาที่เว็บไซต์นี้กำหนดไว้ หากนักวิจัยไม่ได้ใช้ตัวอย่างตามวิธีการและเวลาที่เว็บไซต์นี้กำหนดไว้ และประสบความสูญเสียหรือความเสียหายเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ
2. หากเพราะเกิดการล่มของระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทำให้บริการนี้ หยุดชะงักล่าช้า ระงับข้อมูลหายไป เข้าถึงข้อมูลผิด และประสบความสูญเสียหรือความเสียหายเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ
3. หากนักวิจัยมีการละเมิดกับข้อตกลงนี้ ฯลฯ และทำให้เว็บไซต์นี้เกิดความสูญเสีย คะแนนที่นักวิจัยได้มาจะไม่มีผลต่อไป เว็บไซต์นี้จะไม่เสนอของขวัญฯลฯ และเว็บไซต์นี้สามารถเรียกร้องความเสียหายจากนักวิจัยได้

ข้อที่14การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้และการหยุดชั่วคราวยกเลิกและการระงับของบริการ

1. ไม่ว่านักวิจัยจะเห็นด้วยหรือไม่ เว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ และหยุดชั่วคราว ยกเลิกและระงับของบริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องรับอนุมัติจากใครๆ
2. ตามข้อ1หากนักวิจัยประสบความสูญเสียหรือความเสียหาย เพราะการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการนี้ และการหยุดชั่วคราว ยกเลิกและระงับของบริการนี้ เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบใดๆ

ข้อที่15 กฎหมายที่ใช้บังคับ

1. การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

ข้อที่16เขตอำนาจพิเศษของศาล

1. หากเว็บไซต์นี้มี่ข้อพิพาทกับนักวิจัยภายใต้ข้อตกลงนี้ สามารถยื่นฟ้องศาลในเขตอำนาจของศาลไทย ในท้องถิ่นที่อยู่ของ Viewfruit ไทย

ข้อที่17ความเป็นไปได้ของการแยกต่างหาก

1. แม้ว่าศาลมีเขตอำนาจพิพากษาว่าข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้ผิดกฎหมายหรือไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของบทบัญญัติอื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบ
(บทบัญญัติเสริม)
การกำหนดและการปรับปรุง:1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012Copyright © 2012 -2024