《นโยบายความเป็นส่วนตัว》

นโยบายพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล

ผ่านการสำรวจการตลาดViewfruitไทยสถิติการรับรู้หรือสถานการณ์จริงของผู้บริโภค (ผู้สำรวจ)เป็นข้อมูลให้กับบริษัทหรือองค์กร ฯลฯ และทำผลงานเพื่อสังคม
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สำรวจ เราให้สอดคล้องกับมาตรฐานดำเนินการระหว่าง《ICC / ESOMAR หลักสูตรนานาชาติ》ของอุตสาหกรรมการวิจัยการตลาดการตลาดบริษัทเราจากมุมมองของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้วิจัย ที่นี่บริษัทเรากำหนด《นโยบายความเป็นส่วนตัว》 และประกาศจะดำเนินนโยบายนี้ ตลอดไป

1.รวบรวม (ได้รับ)ใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
บริษัทเราจะจัดตั้งขึ้นวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนใช้วิธีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการรวบรวม (ได้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความยินยอมจากนักวิจัยก่อน และเพียงแค่ใช้ภายในขอบเขตที่จำเป็นของวัตถุประสงค์ หากเหนือกว่าขอบเขตที่จำเป็น ต้องได้รับความยินยอมจากนักวิจัยก่อน หากต้องกันเสนอข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม บริษัทเราจะต้องรับความยินยอมจากนักวิจัยก่อนเช่นกัน
นอกจากนี้ ภายในขอบเขตที่จำเป็นของวัตถุประสงค์ บริษัทเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยสภาพที่ล่าสุดและถูกต้อง

2.การรักษาความปลอดภัยของการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์นี้ ใช้มาตรการการป้องกันที่ครอบคลุมที่ได้จัดระเบียบที่มนุษย์สร้างขึ้น ในกลไก และ เทคนิค เพื่อป้องกันการเข้าชมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายและการสูญเสียการทำลาย การรั่วไหล หรือการแก้ไข ฯลฯ

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดที่สอดคล้อง
เมื่อที่รใช้งานทางธุรกิจของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆอย่างเคร่งครัดก่อน ค่อยดำเนินงาน

4.หลักการพื้นฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดที่สอดคล้อง
เมื่อที่รใช้งานทางธุรกิจของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆอย่างเคร่งครัดก่อน ค่อยดำเนินงาน

5.ความเห็นและการสอดคล้องกับข้อร้องเรียน
เว็บไซต์นี้จัดตั้งหน้าต่างขึ้นสำหรับคำปรึกษาการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และข้อร้องเรียน ทำให้เว็บไซต์นี้สามารถตอบสนองคำปรึกษาและข้อร้องเรียนของท่านได้อย่างรวดเร็ว

พนักงานทุกคนของเว็บไซต์นี้จะตอบสนองหลักการพื้นฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดเวลา และพนักงานทุกคนที่รับผิดชอบด้านธุรกิจ จะดำเนินการหลักสูตรสามัญของธุรกิจอย่างละเอียดและพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยบนพื้นฐานที่เข้าใจประเด็นสำคัญและเจตนาของธุรกิจนั้น
Viewfruitไทย(ดังต่อไปนี้เรียกว่า"บริษัทเรา")ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และทำตามนโยบายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การที่ให้บริการลูกค้าหรือการค้าขายที่มีคุณภาพสูงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในกลยุทธ์ขององค์กรของบริษัท

เพื่อเพิ่มเติมเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทเรากำหนดหลักการพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงพนักงานและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการรับรู้ของความปลอดภัยของข้อมูล พยายามที่จะรักษาและสร้างระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม ด้วยพื้นฐานที่ดำเนินการตามหลักการนี้

ภาคผนวก: โพรโทคอพื้นฐานของผู้ใช้

1. สำหรับ Viewfruitไทย(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“เว็บไซด์นี้”)หรือการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต การสำรวจทางโทรศัพท์ การสำรวจทั่วโลกและบริการการสำรวจอื่น ๆ(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“บริการนี้”)ที่นิติบุคคลที่ร่วมมือกับเว็บไซด์นี้ทำให้กับผู้ที่ต้องการตอบแบบสอบถาม(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“ลูกค้า”)ข้อตกลงนี้ได้กำหนดว่าผู้ทำการวิจัย(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“นักวิจัย”)ที่ได้รับความยินยอมเห็นชอบในการลงทะเบียนเว็บไซต์นี้เป็นความสัมพันธ์ตามสัญญากับเว็บไซด่นี้
2. เว็บไซต์นี้ให้บริการนี้กับลูกค้า เนื้อหาการบริการคือ เว็บไซต์พิเศษที่เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์(ในข้อตกลงนี้เรียกว่า“เว็บนี้”)ที่นิติบุคคลร่วมมือดำเนินการและจัดขึ้นมาสำหรับการทำแบบสอบถาม นักวิจัยตอบแบบสอบถาม แล้วเว็บไซต์นี้จะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบ นอกจากนี้ตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจต่างๆ บริการนี้จะส่งแบบสอบถามไปยังผู้สำรวจที่เหมาะสม และไม่รับประกันที่จะส่องแบบสอบถามไปยังนักวิจัยทั้งหมด
3. วัตถุประสงค์ของการบริการนี้คือ ถือจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามของเว็บไซต์นี้เป็นเกณฑ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากผู้สำรวจที่เหมาะสม โดยไม่ได้มอบสิทธิการตอบแบบสอบถามให้นักวิจัยทุกคนในเว็บไซต์นี้
4. บริการนี้ให้กับเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ(ถึงแม้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากเข้าชมไซต์นี้จากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว หรือในกรณีที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ จะถือว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับกรณีดังต่อไปนี้)ไม่มีสิทธิ์เหมือนกับนักวิจัย รวมทั้งสิทธิ์ที่จะได้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยอ นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ยังมีสิทธิ์ที่จะจำกัดพฤติกรรมของนักวิจัยหรือผู้ที่อยากลงทะเบียนเป็นนักวิจัย เข้าชมไซต์นี้จากต่างประเทศ
5. นอกจากข้อตกลงนี้ บทบัญญัติที่เว็บไซต์นี้แจ้งให้นักวิจัยที่เหมาะสมทราบ หลังที่พัฒนา เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามวิธีการที่ถูกต้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ นักวิจัยควรจะปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆที่รวมข้อตกลงนี้ด้วย นอกจากนี้ เงื่อนไขวิจัยต่างๆที่ส่งอีเมลไปยังนักวิจัย หรือแจ้งให้ทราบในเนื้อหาแบบสอบถาม ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติ
6. ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เว็บนี้สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ที่แก้ไขเสร็จ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเว็บนี้ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ต บทบัญญัติอื่นๆก็มีผลบังคับใช้ในวันก่อนวันที่แจ้งนักวิจัย และวันที่เว็บนี้ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ต
7. ในบทบัญญัติต่างๆที่ถูกกำหนดต่างหากในเว็บไซต์นี้ หากมีบทบัญญัติที่แตกต่างกับข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้มีผลเหนือกว่า

การกำหนดและการปรับปรุง :กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012