การร่วมมือของสื่อมวลชน
วิธีของการร่วมมือ
*ผนังแห่งภาระกิจ(CPA):เราจะตอบสนองท่านที่ทำภาระได้สำเร็จโดยผ่านผนังแห่งภาระกิจเราใช้การลื่นไหลของท่านเข้าร่วมโปรแกรมของการสอบถาม

*API(CPA):เราจะนำการลื่นไหลของท่านไปเข้าร่วมโปรแกรมเราโดยอัตโนมัติ นายกฯจะบริหารการลื่นไหลที่เหมาะสมของท่านไปเข้าร่วมโปรแกรมที่เหมาะสมแทนท่าน ท่านไม่ต้องการบริหารโปรแกรมเลย

เราจัดโปรแกรมสอบถามออนไลน์มากมาย เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดถ้าเวบไซต์ของท่านมีการลื่นไหลแข็งแล้วก็มีจำนวนมากและท่านอยากใช้มันเปลี่ยนเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

ขั้นตอนของการร่วมมือ

พิจารณาโปรแกรมต่างๆนานาการร่วมมือที่ดีเริ่มต้นจากการติดต่อสื่อสาร
การยืนยันแผนการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากแผนการที่ดี
เซนชื่อสัญญาระบบที่มีระเบียบแบบแผนจะมีผลประโยชน์ต่อทัศนะที่ดี
ตลาดที่เข้าร่วม
ราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่นๆที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก
ติดต่อเราออนไลน์หรือส่งอิเมล์ถึง:marketing@viewfruit.com
ชื่อของบริษัท:
*
เว็บไซต์ของบริษัท:
*
ผู้ติดต่อ:
*
อีเมล์:
*
ข้อความ:
*