สมาคมเว็บไซต์
Viewfruit มีบริการเก็บแบบสอบพาณิชย์ออนไลน์และบันทึกความคิดเห็นของท่าน
  • ถ้าท่านมีลู่ท่างเผยแพร่และการลื่นไหวที่สมเหตุสมผลและหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ ท่านสามารถเข้าร่วมได้
  • การนำมาการลื่นไหว ทำแบบสอบถามแล้วก็ได้รับผลประโยชน์โดยลิงค์เฉพาะ จะชำระเงินแบบCPA ทำแบบสอบถามจำนวนยิ่งใหญ่จะได้ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่
โปรแกรมที่รว่มมือ:การสอบถามพาญิชย์ออนไลน์
เป้าหมายที่ร่วมมือการ:
ผู้บริหารเว็บไซต์
  • ท่านมีเว็บไซต์และสมาชิกของตน เราจะจัดวางโปรแกรมสอบถามออนไลน์ที่ผนังแห่งภาระกิจเฉพาะท่าน นำเข้าการลื่นไหลและทำแบบสอบถามเสร็จ
  • เปลี่ยนการลื่นไหลของเว็ปไซต์เป็นเงินสดอย่างง่าย
ผู้ตรวจสอบ
  • ถ้าเป็นผู้ตรวจสอบในชีวิตความเป็นจริงหรือมีกลุ่มผู้ตรวจสอบในชีวิตความเป็นจริง ท่านก็สามารถมีลิงค์เฉพาะและได้รับผลประโชน์จากเข้าร่วมโปรแกรม
ผู้เชี่ยวชาญในด้านสื่อมวลขน
  • ผู้เชี่ยวชาญในด้านสื่อมวลขนจะใช้เวลาว่างไปเปลี่ยนความเป็นที่นิยมของท่านเป็นความจริง
  • ท่านจะมีลิงค์เผยแพร่เฉพาะถ้าท่านเข้าร่วมงานกับเรา
  • ถ้านสามารถประกาศลิงค์ดั่งกล่าวไปถีงสื่อมวลชนของท่าน ได้รับผลประโยชน์โดยเชิญชวญคนออนไลน์มาตอบแบบสอบถามและได้รับผลประโยชน์
APP/เกมมือถือ ผู้ควบคุม
  • ถ้าท่านมีAPPหรือเกมมือถือ มีสมาชิกหรือการลื่นไหลของตนก็สามารถเข้าร่วมงานของแผนการสมาคมเรา
  • ใช้การลื่นไหลเข้าร่วมแบบสอบถามพาณิชย์ออนไลน์โดยใช้ช่องทางAPIหรือแบบผนังแห่งภาระกิจ จะได้เปลี่ยนการลื่นไหลของท่านเป็นความจริง
เงื่อนไขที่เข้าร่วม:
1มีคน/การลื่นไหลที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมแบบสอบถาม
2ผู้สมัครต้องยีนยันข้อมูลที่สมัครไว้ล้วนถกต้องและชอบธรรม
3ยืนยันคุณภาพของการตอบแบบสอบถาม ไม่ทุจริตหรือทำแบบสอบถามเดียวมากกว่าหนึ่งคั้ง
รูปแบบเกี่ยวกับการเข้าร่วม:
ป้อนฟอร์มสมัครออนไลน์หรือส่งข้อมูลถึง:marketing@viewfruit.com
ฟอร์มสมัครงาน
ผู้ติดต่อ:
*
อีเมล์:
*
โทรศัพท์:
ที่อยู่:
URL:
จนวนผู้เยี่ยมเยือนอิสระ:
*
ข้อความ:
*